fbpx
loader image
a

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder alle ydelser fra Klutch Agency. Med mindre der er indgået en skriftlig aftale mellem kunden og Klutch Agency om andre betingelser. Det er kundens ansvar at læse forretningsbetingelserne, og når kunden accepterer budgettet accepteres forretningsbetingelserne samtidig. Det betyder, at kunden i henhold til forretningsbetingelserne skal betale for de ydelser og produkter, Klutch Agency leverer.

1. Købsaftale og fortrydelse

En aftale er indgået, når Klutch Agency modtager kundens accept – enten mundtligt, skriftligt eller på e-mail. Kun myndige personer, virksomheder eller juridiske enheder kan indgå aftale med Klutch Agency. Når kunden indgår en aftale, skal adresse, CVR-nr. og adresse på faktureringsmail oplyses. Hvis kunden ændrer adresse, skal Klutch Agency straks have besked.

Hvis kunden ønsker en opgave eller et projekt afsluttet, før det er færdigt, skal Klutch Agency have skriftlig besked, og kunden faktureres for den del af arbejdet, der er gennemført hos Klutch Agency.

2. Budget

Alle priser er angivet uden moms. Budgettet er betinget af, at materialer modtages som aftalt, og at de kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet.

3. Ophavsret og immaterielle rettigheder

Materiale udarbejdet af Klutch Agency – herunder illustrationer, ideer, tekst og lignende – tilhører Klutch Agency. Materialet er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning, dvs. at både digital og analog kopiering af idé, tekst, billeder, lyd og grafik ikke er tilladt, medmindre der er indgået specifik aftale herom med Klutch Agency.

Kunden erhverver udelukkende brugsretten i klart defineret omfang og for en aftalt periode.

4. Brugsret

Kunden har brugsret til det færdige produkt, når det er fuldt betalt. Kunden må ikke videregive hele eller dele af materialer udarbejdet af Klutch Agency til tredjemand uden skriftlig aftale med Klutch Agency. Materialer omfatter illustrationer, ideer, tekst, billeder, lyd og grafik.

Klutch Agency forbeholder sig ret til at opkræve særskilt betaling, såfremt kunden ønsker at videregive brugsretten til tredjemand. Brugsretten til materiale, tekst, illustrationer og lignende omfatter kun brug i det leverede medie eller på de medier, aftalen omfatter.

Materiale, som er leveret af Klutch Agency og beskyttet af ophavsret, må ikke modificeres eller bruges i anden sammenhæng eller medie, end det, som er tilsigtet i aftalen. Ønsker kunden rettigheder til det færdige produkt ud over brugsretten, kan det kun ske ved særskilt skriftlig aftale og betaling for at overføre rettighederne. Ønsker kunden adgang til og brugsret af kildefiler, skal det foregå ved særskilt aftale og betaling.

5. Materiale leveret af kunden

Med mindre andet er aftalt, er det kundens ansvar at levere korrekte og nødvendige oplysninger (tekstudgangspunkt/skriftlig briefing).

For materiale, som kunden leverer, er det udelukkende kundens ansvar, at materialet ikke krænker tredjemands rettigheder (herunder immaterielle rettigheder i form af ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, mønster- og fotorettigheder samt andre rettigheder) ved brug og bearbejdning af det leverede materiale. Desuden skal kunden sikre, at materialet ikke er i strid med gældende lovgivning i det eller de områder, som materialet er rettet mod. Det gælder såvel for hver enkelt del af det leverede materiale som for det samlede produkt.

6. Godkendelse og levering

Det er kundens ansvar at læse korrektur, og dermed foretage en endelig godkendelse på de leverede produkter inden de offentliggøres, trykkes eller bruges på anden måde.

Klutch Agency leverer på det tidspunkt, der er aftalt, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes

  • kundens handling eller undladelse
  • 3. parts forsinkelser
  • pludselig indtrufne omstændigheder hos Klutch Agency jf. punkt 12

Ved disse forsinkelser har Klutch Agency ret til at forlænge leveringstiden, men adviserer på forhånd kunden om forsinkelsen.

Når det færdige produkt er kunden i hænde, eller en ydelse er fuldført, anses produktet som leveret, og betaling skal ske i henhold til betalingsbetingelserne. Vælger kunden selv at benytte produktet til videre forarbejdning, distribution eller offentliggørelse, anses produktet straks som leveret og godkendt, selvom kunden ikke udtrykkeligt har godkendt produktet over for Klutch Agency, og betaling skal ske efter gældende betalingsbetingelser.

7. Mangler/reklamationsret

Kunden er berettiget til nyt materiale eller prisafslag, hvis leverancen afviger fra den godkendte prøve. Klutch Agency har dog intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur; det gælder på print, digitalt, prøvetryk og lignende. Klutch Agency hæfter ligeledes ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til kundens egne tilvejebringelser til leverancen.

Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance inden for 7 arbejdsdag fra levering. Undlades dette, eller reklamerer kunden for sent, mistes adgangen til at gøre manglen gældende.

Reklamation vedrørende fejl og mangler, afgivet inden produktet er godkendt eller inden kunden videreforarbejder eller distribuerer produktet, afhjælpes vederlagsfrit, såfremt fejlen eller manglen ligger inden for det oprindeligt aftalte produkts omfang.

Såfremt en fejl eller mangel med rimelighed kunne være opdaget af kunden, inden produktet blev godkendt, forbeholder Klutch Agency sig ret til at opkræve ekstra betaling for at udbedre fejl og mangler opdaget efter, at produktet er leveret.

8. Betaling

Klutch Agency sender faktura snarest efter, at den samlede opgave er afsluttet eller som delfakturering ved større projekter. Rettidig betaling er senest 8 dage efter fakturadatoen med mindre andet er aftalt. Betaling foregår kontant eller ved bankoverførsel til den bankkonto, som er oplyst på fakturaen. Hvis betalingen ikke foreligger rettidigt, løber der renter på fra forfaldsdagen med 3 % rente p.a. Fra forfaldsdagen kan Klutch Agency kræve et rykkergebyr på kr. 250 ekskl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst tre skrivelser vedrørende samme ydelse. Betaling skal foreligge i dansk valuta. Sker betaling ikke rettidigt, stopper Klutch Agency alle igangværende aktiviteter, og de genoptages først, når den fulde betaling foreligger.

9. Løbende ydelser

For løbende ydelser leveret af Klutch Agency samt for ydelser, hvor der ikke er indgået separat skriftlig aftale, faktureres kunden forud på månedsbasis.

10. Afregning af tidsforbrug

For ydelser, Klutch Agency udfører på timebasis, gælder det, at tiden faktureres pr. påbegyndte kvarte time pr. dag. For ydelser af større karakter faktureres kunden ifølge skriftligt tilbud eller særskilt aftale via e-mail eller lignende.

11. Ansvarsbegrænsning

Klutch Agency er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab af handlinger eller undladelser forårsaget af Klutch Agency med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag:

1. Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til at kravet rejses. Klutch Agency kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes, at produkter eller ydelser leveret af Klutch Agency ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Klutch Agency side.

2. Klutch Agency kan ikke drages til ansvar for indholdet af det leverede produkt. Hvis Klutch Agency har bidraget til formuleringer eller illustrationer, påhviler det kunden at godkende dette inden offentliggørelse.

3. Når kunden har godkendt produktet til offentliggørelse, har Klutch Agency ikke ansvar for fejl, mangler samt uforudsete følger af brugen af produktet. Det er alene kunden, som har ansvaret for produktets videre brug.

4. Klutch Agency har ikke ansvar for internettets funktionalitet. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra Klutch Agency.

5. Klutch Agency kan ikke holdes ansvarlig for lagring af kildefiler, hjemmesider og andre produkter, efter produktet er leveret.

12. Force majeure

Såfremt Klutch Agency ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for Klutch Agency kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leverancer fra tredjemand, (inkl. tele- og netværks-leverandører) eller lignende, skal Klutch Agency være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe sådan en situation består. Klutch Agency kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som kunden lider, som følge af ovennævnte og lignende situationer.

13. Underleverandører

Klutch Agency er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører, og Klutch Agency bærer det fulde ansvar for disse underleverandører i henhold til denne kontrakt.

14. Ændringer i vilkår og priser

Ændringer af vilkår for aftaler, som allerede er indgået, foretages med et varsel på mindst 30 dage. Kunden skal have skriftlig besked eller besked på e-mail. Ændringer, der stiller kunden bedre, for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

For allerede indgåede aftaler om engangsydelser, gælder de priser og betingelser, som var gældende, da aftalen blev indgået. Klutch Agency regulerer priserne hvert år pr. 1. januar uden varsel.

15. Uenigheder

Uenighed om fortolkning af aftalens eller opfyldelse af vilkårene og håndhævelse kan alene indbringes for voldgift og bedømmes efter dansk lov.

16. Beskyttelse af personlige oplysninger/persondata

Databeskyttelse har høj prioritet hos Klutch Agency, og vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes. Klutch Agency persondatapolitik og krav til datasikkerhed er udarbejdet i overensstemmelse med Datatilsynets anbefalinger.

17. Hvem er dataansvarlig?

Klutch Agency

Gl. Kongevej 1

1610 København V

Tlf: +45 21701418

CVR nr.: 41583703

www.klutch.dk

 

18. Hvilke oplysninger behandler Klutch Agency?

Klutch Agency opbevarer og behandler virksomhedsoplysninger, kontaktoplysninger, kundenummer, ordrehistorik og betalingsinformationer med det formål at sælge markedsføringsydelser til kunden, samt at kunne tilbyde den registrerede nyheder og tilbud fremover.

Kunder, der besøger Klutch Agency’ hjemmeside, vil på hjemmesiden blive oplyst om vores cookiepolitik.

19. Hvor opbevarer vi dine oplysninger?

Data opbevares sikkert i vores produktionsstyringssystem, så de ikke benyttes til andre formål end beskrevet.

20. Klutch Agency som Databehandler for vores kunder

Som led i opgaveløsning kan Klutch Agency modtage persondata fra kunden. Disse persondata behandles efter aftale med kunden og i overensstemmelse med sagens formål. Kunden indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i dette materiale – til løsning og efterfølgende opbevaring – er sket.

Når Klutch Agency efter instruks fra kunden indsamler, bearbejder og opbevarer persondata, sker det efter gældende GDPR-regulering, Datatilsynets anbefalinger og i overensstemmelse med Klutch Agencys egen datasikkerhedspolitik.

Hvis Klutch Agency anvender underleverandører, vil disse alene behandle persondata modtaget fra Klutch Agency i overensstemmelse med Klutch Agency instruks og med henblik på opfyldelse af behandleraftale indgået med Klutch Agency. Klutch Agency kan indgå databehandleraftale med leverandører/samarbejdspartnere på vegne af kunderne.

21. Dine rettigheder

Klutch Agency oplyser hermed, at du som kunde altid har ret til indsigt i, hvilke oplysninger Klutch Agency behandler, samt til at korrigere data eller at få slettet dine data. Du kan til enhver tid kontakte Klutch Agency omkring dette.