loader image

Salgs- og leveringsbetingelser

Punkt 1

1.1 Disse forretningsbetingelser gælder alle ydelser fra Klutch Agency. Med mindre der er indgået en skriftlig aftale mellem kunden og Klutch Agency om andre betingelser. Det er kundens ansvar at læse forretningsbetingelserne, og når kunden accepterer budgettet accepteres forretningsbetingelserne samtidig. Det betyder, at kunden i henhold til forretningsbetingelserne skal betale for de ydelser og produkter, Klutch Agency leverer.

Punkt 2 – Generelt

2.1 Nedenstående almindelige salg-og leveringsbetingelse finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer. 

2.2 Betingelserne udgør sammen med tilbud, databehandleraftale, ordrebekræftelse og andre skriftlige aftaler afgivet af Klutch Agency, det samlede aftalegrundlag om Klutch Agencys salg og levering af serviceydelser og produkter til Køber.

2.3 Ændringer og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende hvis Klutch Agency og Køber har aftalt dem skriftligt.

Punkt 3 – Tilbud og accept

3.1 Kun skriftlige tilbud og aftaler/referater er bindende. 

3.2 Tilbud er gældende 14 dage efter den dato, tilbuddet er dateret eller afgivet, medmindre andet fremgår af tilbuddet. 

3.3 Et køb er endeligt, når Køberen skriftligt har accepteret tilbuddet. Herefter kan aftalen ikke annulleres, ændres eller udsættes af Køberen uden skriftlig accept fra Klutch Agency. 

3.4 Såfremt Køber er af den opfattelse, at oplysningerne i en modtagen ordrebekræftelse eller vilkårene i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er i strid med den indgåede aftale, skal Køber straks skriftligt reklamere herover. 

3.5 Køber skal udpege én kontaktperson (ansat hos Køber) som er ansvarlig for samarbejdet

3.6 Såfremt kontaktpersonen ikke har mandat til at godkende tilbud, ordre og leverancer, er det Købers ansvar at udpege en separat person (ansat hos Køber) med dette mandat. MTT er ikke ansvarlig for, at Købers accept er foretaget med det rigtige mandat. 

Punkt 4 – Priser og betalingsbetingelser

4.1 Alle priser er ekskl. Moms. 

4.2 Kørsel i forbindelse med udførelsen af aftalen refunderes af Køber til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten, medmindre andet er aftalt skriftligt. 

4.3 Udgifter til køb af softwarelicenser eller andet som er nødvendigt i direkte forbindelse med udførelse af serviceydelsen, refunderes af kunden til kostpris, medmindre andet er aftalt skriftligt. 

4.4 Betalingsfrist er 8 dage netto. 

4.5 Betaling foregår kontant eller ved bankoverførsel til den bankkonto, som er oplyst på fakturaen. 

4.6 Betaling skal foreligge i dansk valuta. Sker betaling ikke rettidigt, stopper Klutch Agency alle igangværende aktiviteter, og de genoptages først, når den fulde betaling foreligger.

4.7 Ved for sen betaling løber der renter på fra forfaldsdagen med 3 % rente p.a. Fra forfaldsdagen kan Klutch Agency kræve et rykkergebyr på kr. 250 ekskl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst tre skrivelser vedrørende samme ydelse. 

4.8 Ved manglende betaling trods påkrav herom er Klutch Agency berettiget til uden varsel at fratage Køber brugsretten til det leverede produkt.

Punkt 5 – Fortrolighed

5.1 Køber skal i det omfang, at det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne give Klutch Agency adgang til personoplysninger. De nærmere vilkår for afgivelse og håndtering af personoplysninger reguleres af databehandleraftalen. 

5.2 Alle medarbejdere  er kontraktligt underlagt tavshedspligt, således at ikke offentlige tilgængelige oplysninger, afgivet i forbindelse med Købers projekt, ikke videreformidles til udenforstående tredjeparter uden skriftlig accept fra Køber. 

5.3 Samarbejdet forpligter ligeledes Køber til, at ikke offentlige tilgængelige oplysninger om Klutch Agency,  som Køber måtte komme i besiddelse af, ikke videreformidles til udenforstående tredjeparter uden skriftlig accept fra Klutch Agency. 

5.4 Databeskyttelse har høj prioritet hos Klutch Agency, og vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes. Klutch Agency persondatapolitik og krav til datasikkerhed er udarbejdet i overensstemmelse med Datatilsynets anbefalinger.

5.5 Datasnasvarlige.

Klutch Agency

Gl. Kongevej 1

1610 København V

Tlf: +45 21701418

CVR nr.: 41583703

www.klutch.dk 

5.6 Klutch Agency opbevarer og behandler virksomhedsoplysninger, kontaktoplysninger, kundenummer, ordrehistorik og betalingsinformationer med det formål at sælge markedsføringsydelser til kunden, samt at kunne tilbyde den registrerede nyheder og tilbud fremover. Kunder, der besøger Klutch Agency’ hjemmeside, vil på hjemmesiden blive oplyst om vores cookiepolitik.

5.7 Data opbevares sikkert i vores produktionsstyringssystem, så de ikke benyttes til andre formål end beskrevet.

5.8 Når Klutch Agency efter instruks fra kunden indsamler, bearbejder og opbevarer persondata, sker det efter gældende GDPR-regulering, Datatilsynets anbefalinger og i overensstemmelse med Klutch Agencys egen datasikkerhedspolitik.

Punkt 6 – Levering af færdig produkt

6.1 Såfremt der ikke er aftalt en leveringstid, finder levering sted når Klutch Agencys arbejde er færdigt.

6.2 Leveringsdato er kun gældende, i det omfang Køber lever op til aftalte leverancer og at Køber er tilgængelig til besvarelse af afklaringer. Såfremt en forsinkelse skyldes Købers manglende leverance eller tilgængelighed, vil Klutch Agency informere om en ny leveringsdato efter Købers leverance er leveret eller besvarelse af afklaring. Det bemærkes, at der må forventes at en leveringsdato forsinkes mere end dobbelt af forsinkelsen for Købers leverance eller besvarelse af afklaring. 

6.3 Efter endelig leverance af produktet, har Klutch Agency ikke længere ansvaret for vedligeholdelse af det leverede produkt, medmindre andet er aftalt

6.4 Efter endelig leverance af produktet er Klutch Agency  ikke ansvarlig for at udbedre fejl eller mangler som del af den oprindelige leverance. Software kræver vedligeholdelse og funktioner kan påvirkes af tredjeparts opdateringer eller ændringer. 

Punkt 7 – Reklamation

7.1 Kunden er berettiget til nyt materiale eller prisafslag, hvis leverancen afviger fra den godkendte prøve. Klutch Agency har dog intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur; det gælder på print, digitalt, prøvetryk og lignende. Klutch Agency hæfter ligeledes ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til kundens egne tilvejebringelser til leverancen.

7.2 Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance inden for 7 arbejdsdag fra levering. Undlades dette, eller reklamerer kunden for sent, mistes adgangen til at gøre manglen gældende.

7.3 Reklamation vedrørende fejl og mangler, afgivet inden produktet er godkendt eller inden kunden videreforarbejder eller distribuerer produktet, afhjælpes vederlagsfrit, såfremt fejlen eller manglen ligger inden for det oprindeligt aftalte produkts omfang.

7.4 Såfremt en fejl eller mangel med rimelighed kunne være opdaget af kunden, inden produktet blev godkendt, forbeholder Klutch Agency sig ret til at opkræve ekstra betaling for at udbedre fejl og mangler opdaget efter, at produktet er leveret.

7.5 Ved udbedring af større fejl, afvigelser eller mangler, som MTT ikke med rimelighed er skyld i eller kunne have undgået, vil Kunden blive faktureret efter aftalt timepris. 

Punkt 8 – Retaineraftaler

8.1 Det er muligt at tegne en retaineraftale, som er gældende for 365 dage fra betalingsdato.  

8.2 Perioden for  retaineraftale vil fremgå af faktura. Det er ikke muligt at få refunderet de resterende klip/timer som ikke er brugte ved  retaineraftalens udløb. 

8.3 Såfremt  retaineraftalen ikke betales inden for betalingsfristen, vil al support blive afregnet til den til enhver tid gældende timepris.

Punkt 9 – Misligholdelser af kontrakt

9.1 Såfremt en af parterne væsentlig misligholder aftalen, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen skriftligt, såfremt der er forløbet 8 dage efter den ikke misligholdende part skriftligt har meddelt den misligholdende part, at man ønsker at ophæve, og at misligholdelsen ikke er bragt til ophør.

9.2 Opsigelsen skal ske skriftligt og med begrundelse heraf.

9.3 Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet, manglende rettidig betaling i ét af selskaberne hørende til leverandøren, parternes anmeldelse af betalingsstandsning eller konkurs.

9.4 Klutch Agency forbeholder sig til enhver tid retten til at opgøre kunden for antal brugte arbejdstimer. Parterne skal hernæst indgå forlig om, hvor mange timer der med rimelighed kan kompenseres for og betegnes som frikøb af materiale. Materialet vil ved betaling herefter blive udleveret til kunden.

Punkt 10 – force majeure

10.1 Såfremt Klutch Agency ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for Klutch Agency kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leverancer fra tredjemand, (inkl. tele- og netværks-leverandører) eller lignende, skal Klutch Agency være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe sådan en situation består. Klutch Agency kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som kunden lider, som følge af ovennævnte og lignende situationer.

Punkt 11 – CMS systemer 

11.1 Kunden bedes sætte sig ind i hvad det vil sige at have et Open Source CMS-system. Leverandøren rådgiver og vejleder gerne kunden herom.

11.2 Leverandøren tager ikke ansvar for anvendelsen af Open Source-systemer, og står kun for opsætningen af disse. Endvidere tager leverandøren ikke ansvar for ‘bugs’ eller fejl i Open Source kodningen, som ikke direkte skyldes leverandørens opsætning. Såfremt at der opstår konflikter i Open Source-systemet vil leverandøren til enhver tid stille sig til rådighed for en løsning heraf, som aftales nærmere med kunden.

Punkt 12 – Uenigheder

12.1 Uenighed om fortolkning af aftalens eller opfyldelse af vilkårene og håndhævelse kan alene indbringes for voldgift og bedømmes efter dansk lov.

Punkt 13 – webhosting

13.1 Klutch Agency tilbyder ikke hosting af websites, men hjælper gerne kunden med at finde dette. 

13.2 Ved brug af 3. parts webhotel, stiller Klutch Agency ikke nogen garanti for afvikling af CMS e.l. og tager ikke yderligere ansvar for server konflikter, som har indvirkning på systemet.